Public Training กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเเละโอกาสทางธุรกิจ (Risk Management) !!Confirm !! - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

Public Training กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเเละโอกาสทางธุรกิจ (Risk Management) !!Confirm !!

อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
จำนวนคนดู 29 ครั้ง
Public Training กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเเละโอกาสทางธุรกิจ (Risk Management) !!Confirm !!

เนื้อหาการบรรยาย

·       สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

1.       วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

2.       สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

·       ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

1.       ความเสี่ยงระดับองค์กร

2.       ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

3.       ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

·       ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1.       ประโยชน์ทางตรง

2.       ประโยชน์ทางอ้อม

·       กระบวนการบริหารความเสี่ยง

1.       การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

2.       การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

3.       การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

4.       การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

5.       กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

6.       การติดตามผล (Monitoring)

·       เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1.       SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

·       ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

·       เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

1.       การหลีกเลี่ยง (Avoid)

2.       การร่วมจัดการ (Share)

3.       การลด (Reduce)

4.       การยอมรับ (Accept)

·       การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

วิทยากรอาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
วันที่อบรม 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: โรงเเรมอะไรซ์สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น คือ การสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making)ในทิศทางที่ถูกต้อง
เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำให้เสียเงิน เป็นล้านหรืออาจจะถ...
เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในสายงานธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต “ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์”เพื่อเข้าส...
การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะการปฏิบัติงานประจำวันย่อมมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งค...
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou (โฮ-เรน-โซ) (รายงาน-ติดตาม-ปรึกษาหารือ)
การสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่ลูกค้าเข้าชมร้านค้า หรือจัดการสินค้าหน้าร้านนั้น สำคัญมาก วิชา Fashion Merchandising ตอบโจทย์ทั้งเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่ทำงานสาย Visual Merchan...
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะ...
หัวหน้างาน จึงจำเป็นต้องมีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ การพัฒนาให้ลูกน้องทุกคนมีความสามารถในการทำงาน เพื่อให้งานมีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการ “สอนงาน” แต่จากผลการวิจัยพบว่า หั...