มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 12 ก.ย. 62)

อบรมวันที่ 12 กันยายน 2562
จำนวนคนดู 52 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 12 ก.ย. 62)

 

 

12 กันยายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
 
                                                                              *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
     การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

 

วัตถุประสงค์
     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง
     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการโต้ตอบ และตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลง และระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
     4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้าที่เป็นสากล

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
    1.  การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า
    2.  การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ
    3.  การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ
    4.  การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง
    5.  ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า
    6.  บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 0 )
    7.  ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง
    8.  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่
    9.  ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง
    10. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
    11. แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต
        •  การค้นหาปัญหาและสาเหตุ
        •  การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ
        •  แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    12. การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า
    13. การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO
    14. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ
    15. WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า
    16. กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS
    17. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า
    18. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า
    19. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION  CENTERS; DC)
    20. เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า
    21.การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล
    22. การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
    23. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า
    24. ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)
    25. WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า
    26. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

สอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
***โปรโมชั่นพิเศษ!!! พิเศษสมัครอบรม 3 ท่าน ฟรีบัตรสมาชิก Hipo (มูลค่า 1,500.-บาท) ใช้เป็นส่วนลดหลักสูตรได้ทุกหลักสูตร***
***หมายเหตุ สามารถใช้ได้ในหลักสูตรนี้ได้เลย 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, คลังสินค้า, บริหารจัดการ, ประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สืบสานกับตลาดให้ภาพลักษณ์ชัดเจน นำไปสู่การสร้าง Position
จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้...
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ต้องการให้คนที่มาเรียนได้ฝึกทำ WORKSHOP ที่ทำให้เพิ่มยอดขายได้จริง
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป...
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร “เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาขั้นเทพกับ tool ยอดนิยม (Strategic problem solving with favorite tools)” รุ่นที่ 0001 วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00- 16.00 น.ณ ม...
การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั้นสามารถหาได้จากการอ่าน แต่การลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งคนที่ทำงาน...
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
“Salmon Filleting and Cooking” หลักสูตรที่คุณจะได้แล่ปลาแซลมอนกันสดๆท่านละ 1 ตัว พร้อมด้วยเมนูสุดฮิต! สไตล์ตะวันตกถึง 6 เมนูด้วยกัน