มีค่าใช้จ่าย

พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)

อบรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)
หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline) :  
 

เวลา 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน

       09.00-16.00 น. - เริ่มเนื้อหาการเรียนรู

ู้

ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

          > การส่งออกสินค้า                                  

          > การนำเข้าสินค้า

 กระบวนการและการไหลของการค้าระหว่างประเทศ 

        > การเจรจาจะซื้อจะขายสินค้าระหว่างประเทศ

          > การตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่าประเทศ Contract หรือ Purchase Order

          > การเลือกใช้ระบบการชำระเงิน

          > การจัดเตรียมสินค้าเพื่อเตรียมทำการจัดส่ง และเลือกเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า

          > การจัดหาตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

         > พิธีการศุลกากรขาเข้า การออกของหรือรับสินค้า

         > ขั้นตอนในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ตามวิธีการชำระเงินต่าง ๆ โดยผ่ายธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน  

         > การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

         > ข้อได้เปรียบจากการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

        > รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

        > การจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

        > ปัญหาของการจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

        > เทคนิคการตรวจสอบเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

 การชำระเงินระหว่างประเทศ

       >  เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ

       >  วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ

             - วิธีการชำระเงินล่วงหน้า   (Advance Payment : AP)

             - วิธีการชำระเงินด้วยลการเปิดบัญชีขายเชื่อ   (Open Account : OA)

             - วิธีการชำระเงินด้วยการใช้เอกสารเรียบเก็บผ่านธนาคาร  (Bill for Collection : BC)

             - วิธีการชำระเงินด้วยเครดิต  (Letter of Credit : LC)

            - วิธีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

      >  การโอนเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ      

            - รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาเข้า (Inward Remittance)

            - รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาออก (Outward Remittance) 

 กฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

       >  กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea and Inland Water Way Transport)

       >  กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกันหรือรูปแบบอื่น ๆ

 สินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ    

    >  สินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้า เป็นการรับเงินค่าสินค้า

     >  สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า เป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า

 โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

          >  การสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ

          >  การขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

          >  การประกันภัยการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

   การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

         >  ความเสี่ยงในการทำ LC

         >  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

   

ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

       > ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่มีเอกสารประกอบ ฉบับปรับปรุงปี 2007 เล่มที่ 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision Publication No.600 : UCP600)

      > ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่ต้องใช้เอกสารประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Uniform Customs and Practice for Documentary Credit supplement to UCP600 Version 1.1. : e-UCP600 Version 1.1.) 

        > กฎระเบียบที่ว่าด้วยการใช้เงินคืนระหว่างธนาคารภายใต้เครดิต (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits Publication No.725 : URR725) 

        > กฎระเบียบที่ว่าด้วยการค้าด้วยการใช้เอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร   (Uniform Rules for Collections Publication No.522 : URC522) 

        > กฎหมาย และระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

        > มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานเอกสารตามเครดิต ฉบับ 745E (International Standard Banking Practice 745E under UCP600 :  ISBP.745E12)

  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ
– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก
– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก
– ผู้ที่สนใจทั่วไป
 

 

วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหา
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ
 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน
 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

 

 

 

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: internationaltrading, อบรมการค้าระหว่างประเทศ, การค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทนี้จะต...
Advance Product Quality Planning (APQP) เป็นหนึ่งใน Core Tools ในระบบ IATF 16949 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้ในการวางแผนการทำงาน วางแผนเชิงป้องกัน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านขั้นตอนที่...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงข่ายและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน การตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการ
หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต” วิทยากร : อาจารย์ไมตรี บุญขันท์
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และองค์ปร...
กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ เนื้อหา...
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (The International Chamber of Commerce : ICC) เป็นผู้กำหนดและปรับปรุง ข้อบังคับ ข้อตกลงกฎ ระเบียบประเพณีปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกา...
แนะแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซีียน