มีค่าใช้จ่าย

การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) อบรมออนไลน์ Zoom

อบรมวันที่ 29 มกราคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) อบรมออนไลน์ Zoom

 

หลักการและเหตุผล

          การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

                หลักสูตร Enterprise Risk Management เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ โดยการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ และการนำไป Implement

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

 • หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยาย

 • ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี่
 • กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล (New Enterprise Risk Management)
 • บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
 • Workshop 1: บทบาทของผู้มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง (กิจกรรมกลุ่ม)
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)
  • ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)
  • การระบุความเสี่ยง
  • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
  • การ SWOT ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่างในองค์กร
  • การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง
  • การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Management& Prioritization)
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)
  • การจัดทำรายงานความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation & Internal Audit)
  • แนวทางการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
  • Workshop การวิเคราะห์และกระบวนการหาความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (โดยมีแบบฟอร์มต่างๆให้ ,กิจกรรมกลุ่ม)

รูปแบบการเรียนรู้

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ
คำค้นประกาศนี้ Tags: กระบวนการบริหารความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง, การวิเคราะห์และกระบวนการหาความเสี่ยง, ความเสี่ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รั้งแรกกับงาน Meetup #1 ของ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) ภายใต้ชื่อ eCommerce Thursday วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อ อัพเดทเทรนด์ แชร์...
หลักสูตร 1 วัน สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะ...
หลักการและเหตุผล สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่...
หากคุณคิดที่จะเริ่มธุรกิจความงามเพราะเห็นเพียงแค่การลงทุนที่ต่ำและได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง บอกได้เลยว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นยาก แต่ถ้าคุณรักและชอบในสิ่งที่ทำพร้อมกับค้...
ได้เวลา “UPSKILL”…เพื่อเปิดอีกหนึ่งโอกาสความสำเร็จ รับฟังนักศึกษาปัจจุบันแชร์ประสบการณ์เรียน และการนำเอาความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำงาน
หัวหน้าหรือผู้จัดการมือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื...
หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าภาวะผู้นำทีมคืออะไร สร้างได้อย่างไร และต้องมีทักษะที่จำเป็นอะไรบ้าง
ถอดบทเรียนจากตัวละครวรรณกรรมสามก๊ก ใช้กลยุทธ์เพื่อการบริหารงาน ให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับโลก