มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน (13 ธันวาคม 2564)

อบรมวันที่ 13 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
สัมมนา Online : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน (13 ธันวาคม 2564)

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการนั้นเป็นความท้าทายที่หลายองค์กรกำลังประสบปัญหาในปัจจุบัน ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญเพื่อทำให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายคือ การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการวางแผนงาน เพราะการมีแผนที่ดีที่สุดไม่ได้การันตีถึงความสำเร็จได้ทุกครั้ง แต่สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง

 

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ โดยต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกของการตระหนักถึงการทำงานที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานและส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

      1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้บริหารแผนงานและผู้รับมอบหมายแผนงาน

      2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำงานเชิงคุณภาพและลดข้อผิดพลาด

      3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน

      4.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

    Ø  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

    Ø  ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการวางแผน

·         แนวความคิดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

·         ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนงาน

·         องค์ประกอบและหัวใจของการวางแผนงาน

·         การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D

·         5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

·         เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H

·         เรียนรู้กฎพาเรโต 80:20 เพื่อการวางแผนงาน

Workshop วิเคราะห์เป้าหมายด้วย 5W 1H

บริบทของการบริหารเวลา

·       หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา

·       อุปสรรคของการบริหารเวลา

·       เทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์

·       ถาม-ตอบ / สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

Workshop วิเคราะห์การจัดทำ PDCA

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การออกแบบอาคาร เป็นงานทางโยธาและสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียด ซับซ้อนต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการ ให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม เดิมการออกแบบอาคาร...
ขอเชิญผู้เข้าอบรม หลักสูตร ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 0011 วันที่ 14-16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อบรมครูปฐมวัย STEM STREAM และ ดนตรี ผ่านกิจกรรมสนุกๆ พร้อมทั้งเทคนิคที่จะเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้ลูกน้อย และนักเรียนในระดับอนุบาล กับวิทยากรผู้มากความสามารถและมากประสบการณ์
“SMART JD” จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเขียนอยู่บนหลักการ SMART จึงมีความกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
สมัยนี้หรือสมัยไหนๆ คงหลีกเลี่ยงการซื้อ-ขายไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าหรือบริการก็ตาม ซึ่งการซื้อขาย ทำให้เกิดบทบาทเพิ่มขึ้นมา 2 บทบาท นั่นคือ บทบาทการเป็นผู้ซื้อ หรือผู้บริโภ...
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร กรมสรรพากร เป็นต้น
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
ผู้ที่มี Ambition ที่จะเป็นผู้จัดการในอนาคต เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูก
เรียนรู้การเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย