มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (20 ธันวาคม 2564)

อบรมวันที่ 20 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
สัมมนา Online : การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (20 ธันวาคม 2564)

ปัจจุบันสถานประกอบกิจการหลายแห่งได้นำระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management) มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระบบบริหารจัดการด้านผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจากการทำงานซึ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับมีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน

 

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่นำมาปฏิบัติใช้จะเน้นการป้องกันและการจัดการที่ต้นเหตุ การส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัย เช่น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. เพื่อความปลอดภัย การรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การเตรียมพร้อมในการตอบโต้อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) และการชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) เป็นอีกเครื่องมือในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงานแล้วกำหนดมาตรการในการป้องกันอันตราย เพื่อค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ กำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อลด ขจัด ป้องกันควบคุมอันตราย ซึ่งผู้ควบคุมงานจะมีโอกาสได้เรียนรู้ และเข้าใจงานที่ควบคุมมากขึ้น พนักงานมีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่น่าทำงานและมีความปลอดภัยมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย และหลักการของการทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ

4. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถปรับปรุง วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น

5. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมปลอดภัยที่ดีขึ้น

 

หัวข้อการอบรม

·       ความหมายของอุบัติเหตุและความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ

·       ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

( Incident, Near miss, Accident)

·       ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ

การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุอุบัติเหตุอันตรายจากอุบัติเหตุเฉียดฉิว (Near Miss Accident)

·       การควบคุมอันตรายป้องกันแก้ไขสาเหตุตรงและทางอ้อม

-         อันตรายจากเครื่องจักร (Nip point, LOTO, Safe Guard)

-         อันตรายจากสารเคมี

-         อันตรายจากไฟฟ้า

-         อันตรายจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน (แสง เสียง ความร้อน)

-         อันตรายอื่นๆ

·    การป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซากและการฝึกปฏิบัติค้นหาทุกสาเหตุและการแก้ไข

·    การควบคุมแก้ไขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

·    ตัวอย่างกิจกรรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

     (Safety Leadership Tour, Hazard ID, CCCF, JSA,KYT, Patrol, etc.)

·    กิจกรรม Start-Stop-Continue

·    กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป workshop

·    การแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบประเด็นปัญหา ข้อสงสัย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์อัจฉรา  รุ่งศรี

 

กำหนดการ      วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            2,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้กับการทำงาน การดำเนินชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 5
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็น อย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใน...
เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งผ่านการเลี้ยงดูเชิงบวกที่ไม่ฝืนธรรมชาติ ร่วมเรียนรู้สารพันกฎยอดฮิตในศาสตร์แห่งการเลี้ยงดูเด็กก่อนฉีกตำราแล้วพบวิธีเปิดสัณชาตญาณของคุณ
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จะสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking ในภาพรวม รู้จักเครื่องมือพื้นฐานและวิธีการใช้งานผ่านกรณีศึกษา เพื่อการประยุกต์ใช้งานในองค์กรและเพื่อใ...
เรียนรู้ เข้าใจและสามารถจัดทำเครื่องมือรายงานผล (HR Report) ที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ
ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการที่ดี จะช่วยสร้างประสิทธิภาพให้กับงานต้อนรับส่วนหน้าได้เป็นอย่างดี
ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 1 ท่าน สมัครได้ 1 หลักสูตร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หลักสูตร “สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360º Communication (Strategic Creative Communication 360°)” รุ่นที่ 0001