มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

อบรมวันที่ 11 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 571 ครั้ง
หลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม


 ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. งานวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นต้องมีสำหรับประเทศไทย
 2. อนาคตและกลยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของประเทศ
 3. ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมแบบชุดโครการ
 4. สถานภาพของระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
 5. บทบาทของผู้บริหารชุดโครงการ
 6. หลักการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

วิทยากร 

 1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
 2. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
 3. ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
 4. ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์
 5. ศ.พน. ยงภู่วรวรรณ
 6. รศ.ดร. สุจริต คูรธนกุลวงศ์
 7. ดร. จิตติ์พร เครือเนตร
 8. ดร.ประเสริฐ ก้องเกียรติงาม
 9. รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล
 10. รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล
 11. ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
 12. รศ.ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
 13. ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
 14. อาจารย์ สุปราณี จงดีไพศาล
 15. ผศ.ดร. บัญชร แก้วส่อง
 16. รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
 17. อาจารย์ วราภรณ์ ขจรไชยกูล
 18. รศ. สมพร อิศวิลานนท์
 19. รศ.ดร. กาญจนา แก้วเทพ
 20. ศ.ดร. ปิยวัติ บุญ-หลง

วันที่ 11-16 มกราคม 2558 

ณ โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

ท่านละ 35,000 บาท 

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. เอกสาร 1 ชุด

2. อาหารกลางวัน 5 มื้อ

3. อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันคลังสมองของชาติ

ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์

อีเมล์: patchayaknit.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02 640 0461 ต่อ 110 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม, จรัส สุวรรณเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักสูตรที่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศยอมรับ ด้วยระยะเวลาและการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ ทั้งด้าน Quaility Cost Delivery นี่คือสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในนายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ ต้องดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแต...
ถ้าท่านเชื่อว่า การตั้งเป้าหมายหรือฝันใหญ่ ... อุปสรรคจะเล็ก ถ้ากำหนดเป้าหมายเล็ก... อุปสรรคจะใหญ่เสมอ สัมมนาที่จะทำให้ท่านพบกับกุญแจสำคัญ 3 ดอกที่จะช่วยไขประตูของ SME เพื่อกำหน...