มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

อบรมวันที่ 11 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 528 ครั้ง
หลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม


 ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. งานวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นต้องมีสำหรับประเทศไทย
 2. อนาคตและกลยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของประเทศ
 3. ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมแบบชุดโครการ
 4. สถานภาพของระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
 5. บทบาทของผู้บริหารชุดโครงการ
 6. หลักการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

วิทยากร 

 1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
 2. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
 3. ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
 4. ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์
 5. ศ.พน. ยงภู่วรวรรณ
 6. รศ.ดร. สุจริต คูรธนกุลวงศ์
 7. ดร. จิตติ์พร เครือเนตร
 8. ดร.ประเสริฐ ก้องเกียรติงาม
 9. รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล
 10. รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล
 11. ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
 12. รศ.ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
 13. ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
 14. อาจารย์ สุปราณี จงดีไพศาล
 15. ผศ.ดร. บัญชร แก้วส่อง
 16. รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
 17. อาจารย์ วราภรณ์ ขจรไชยกูล
 18. รศ. สมพร อิศวิลานนท์
 19. รศ.ดร. กาญจนา แก้วเทพ
 20. ศ.ดร. ปิยวัติ บุญ-หลง

วันที่ 11-16 มกราคม 2558 

ณ โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

ท่านละ 35,000 บาท 

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. เอกสาร 1 ชุด

2. อาหารกลางวัน 5 มื้อ

3. อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันคลังสมองของชาติ

ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์

อีเมล์: patchayaknit.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02 640 0461 ต่อ 110 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม, จรัส สุวรรณเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

พนักงานขายสามารถเข้าถึงลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่างเชี่ยวชาญ กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou (โฮ-เรน-โซ) (รายงาน-ติดตาม-ปรึกษาหารือ)
นักขายต้องมีสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ กลยุทธ์ในการนำเสนอและเทคนิคต่างๆ ในการขาย แนวทางในการค้นหาสร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะต้องเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ...
เรียนรู้วิธีสร้างและเขียนแผนการขาย การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง,สปา/แฟชั่นเสื้อผ้า) ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป สอบถามได้ที่ อ.ที่ปรึกษา (ผู้รับส...
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
อัพเดทกฎหมายธุรกิจใหม่ล่าสุด‼ สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เพื่อการบริหารและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ..ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใ...
การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"