มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

อบรมวันที่ 11 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 496 ครั้ง
หลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม


 ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. งานวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นต้องมีสำหรับประเทศไทย
 2. อนาคตและกลยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของประเทศ
 3. ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมแบบชุดโครการ
 4. สถานภาพของระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
 5. บทบาทของผู้บริหารชุดโครงการ
 6. หลักการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

วิทยากร 

 1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
 2. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
 3. ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
 4. ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์
 5. ศ.พน. ยงภู่วรวรรณ
 6. รศ.ดร. สุจริต คูรธนกุลวงศ์
 7. ดร. จิตติ์พร เครือเนตร
 8. ดร.ประเสริฐ ก้องเกียรติงาม
 9. รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล
 10. รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล
 11. ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
 12. รศ.ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
 13. ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
 14. อาจารย์ สุปราณี จงดีไพศาล
 15. ผศ.ดร. บัญชร แก้วส่อง
 16. รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
 17. อาจารย์ วราภรณ์ ขจรไชยกูล
 18. รศ. สมพร อิศวิลานนท์
 19. รศ.ดร. กาญจนา แก้วเทพ
 20. ศ.ดร. ปิยวัติ บุญ-หลง

วันที่ 11-16 มกราคม 2558 

ณ โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

ท่านละ 35,000 บาท 

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. เอกสาร 1 ชุด

2. อาหารกลางวัน 5 มื้อ

3. อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันคลังสมองของชาติ

ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์

อีเมล์: patchayaknit.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02 640 0461 ต่อ 110 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม, จรัส สุวรรณเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสร้าง(Brand)ให้ติด(Brand) คือ การสร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ได้เห็น สัมผัส ทัศนะคติ ที่จะเกิดขึ้นต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ จนเกิดความชอบหรือไม่ชอบตามมา
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจกับแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ รูปแบบของการจัดการความรู้ ตลอดจนกระบวนการนำมาใช้ในองค์กร
สัมมนา ฟรี !!! "ร้านอาหารยุคนี้ต้องสตรองอย่างมีสติถึงได้สตางค์" โดย เจ้าของธุรกิจ สเต๊กพันล้าน "ซานตา เฟ่" วันที่ 7เดือน 7ปี 59 (7 กรกฏาคม 2559) ณ ห้อง Auditorium ชั้น16 สถาบัน...
ในหลักสูตรนี้จะช่วยท่านปรับปรุงทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากรอย่า...
หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและพัฒนาการตลาดนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาด ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจ...
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์องค์กร (Corporate Branding) ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย สำหรับผู้ที่ตั้งใจประกอบธุรกิจของตนเอง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING