มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

อบรมวันที่ 11 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 623 ครั้ง
หลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม


 ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. งานวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นต้องมีสำหรับประเทศไทย
 2. อนาคตและกลยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของประเทศ
 3. ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมแบบชุดโครการ
 4. สถานภาพของระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
 5. บทบาทของผู้บริหารชุดโครงการ
 6. หลักการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

วิทยากร 

 1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
 2. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
 3. ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
 4. ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์
 5. ศ.พน. ยงภู่วรวรรณ
 6. รศ.ดร. สุจริต คูรธนกุลวงศ์
 7. ดร. จิตติ์พร เครือเนตร
 8. ดร.ประเสริฐ ก้องเกียรติงาม
 9. รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล
 10. รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล
 11. ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
 12. รศ.ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
 13. ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
 14. อาจารย์ สุปราณี จงดีไพศาล
 15. ผศ.ดร. บัญชร แก้วส่อง
 16. รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
 17. อาจารย์ วราภรณ์ ขจรไชยกูล
 18. รศ. สมพร อิศวิลานนท์
 19. รศ.ดร. กาญจนา แก้วเทพ
 20. ศ.ดร. ปิยวัติ บุญ-หลง

วันที่ 11-16 มกราคม 2558 

ณ โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

ท่านละ 35,000 บาท 

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. เอกสาร 1 ชุด

2. อาหารกลางวัน 5 มื้อ

3. อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันคลังสมองของชาติ

ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์

อีเมล์: patchayaknit.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02 640 0461 ต่อ 110 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม, จรัส สุวรรณเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร “คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย สุ...
ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช ยกระดับ สร้างทัศนคติ เปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมกลยุทธ์ เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจน และสำเร็จตามเป้าหมาย
สูตรหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนลดปัญหา “คนใหม่” กับ “คนเก่า” เทคนิคการขึ้นเงินเดือน ประจําปีที่สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างเงินเดือน
สร้างโอกาสให้ธุรกิจคุณด้วย นวัตกรรม **ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (NOTEBOOK/LABTOP) ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ มาใช้ฝึกปฏิบัติในวันอบรมด้วย
รียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เคร...
เพื่อการพัฒนาภาวะการนำที่แท้ที่มีอยู่แต่เดิมตามธรรมชาติของคุณให้ปรากฏ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการสื่อสารอันมีประสิทธิภาพ และการสร้างความร่วมมือในสภาวะอันหลากหลาย
พื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม เข้าสู่ตลาดให้สำเร็จ
ผู้บริหาร เจ้าขอกิจการ และผู้สนใจ ในธุรกิจด้านโรงแรม รีสอร์ท และเวอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ที่ต้องการศึกษาหลักการบริหาร การคิดวิเคราะห์ การลงทุน การเพิ่มช่องทางการตลาด การจัดโครงสร้าง...
Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้...