สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัยสําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1372 ครั้ง
อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัยสําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัย

สําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

        คุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม (สปก. ละ 2 ท่าน)ไม่มีตำแหน่งในสหภาพแรงงาน (หมายถึง บริษัทที่อยู่ในความดูแลของสหภาพแรงงาน แต่ไม่มีตำแหน่งทำงานในสหภาพแรงงาน)ผู้นำแรงงาน เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างที่อยู่ในคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัย ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย ฯตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยฯ 

 

วันที่จัดงาน วันที่21- 23 พฤศจิกายน 2556


กำหนดการ

 

        วันที่21 พฤศจิกายน 2556

     08.30 - 09.00     ลงทะเบียน
     09.00 - 10.30     - การทบทวนเบื้องต้น
                               - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                          - หลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ
     10.30 - 10.45     พัก     
     10.45 - 12.00     หลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ
     12.00 - 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
     13.00 - 14.30     การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
     14.30 - 14.45     พัก
     14.45 - 16.00     การนำกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานไปดําเนินการเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

 วันที่22 พฤศจิกายน 2556

      08.30 - 09.00      ลงทะเบียน
      09.00 - 10.30      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      10.30 - 10.45      พัก
      10.45 - 12.00      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      12.00 - 13.00      พักรับประทานอาหารกลางวัน
      13.00 - 14.30      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      14.30 - 14.45      พัก
      14-45 -16.00       เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ

 วันที่23 พฤศจิกายน 2556

         08.30 - 09.00     ลงทะเบียน         
         09.00 - 10.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         10.30 - 10.45     พัก
         10.45 - 12.00     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         12.00 - 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00 - 14.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         14.30 - 14.45     พัก
         14.45 - 15.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         15.30 – 16.00     มอบวุฒิบัตร
 

 วิทยากร      นายโสภณ พงษ์โสภณ


 

สถานที่จัดงาน       ณ ห้องอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

 

ค่าลงทะเบียน

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: นายโสภณ พงษ์โสภณ, อบรม พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อสนับสนุนท่านให้เตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะช่วยธุรกิจของท่า...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร " โปรแกรม Autodesk Inventor" รุ่นที่ 14
การใช้กิจกรรม QCC กระตุ้นให้พนักงานได้พัฒนา แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking ) และทำงานโดยอาศัยข้อมูล (Fact and Data) และการทำงานเป็...
หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบกระเทือนต่อการทำงาน...
วันนี้คุณพร้อมจะลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิต หรือยัง ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ดี แต่ทำมา 108 วิธีแล้วก็ยังไม่เห็นผล เสียเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่เวิร์ค แสด...
ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) ( 1 มี.ค.62) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (อบรม จป.บริหาร) ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย
ในยุคธุรกิจการแข่งขันสูง ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อผลกำไรสูงสุดและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตท...
เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมืออาชีพ สามารถนำความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและในงานอย่างยั่งยืน