สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัยสําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1311 ครั้ง
อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัยสําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัย

สําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

        คุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม (สปก. ละ 2 ท่าน)ไม่มีตำแหน่งในสหภาพแรงงาน (หมายถึง บริษัทที่อยู่ในความดูแลของสหภาพแรงงาน แต่ไม่มีตำแหน่งทำงานในสหภาพแรงงาน)ผู้นำแรงงาน เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างที่อยู่ในคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัย ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย ฯตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยฯ 

 

วันที่จัดงาน วันที่21- 23 พฤศจิกายน 2556


กำหนดการ

 

        วันที่21 พฤศจิกายน 2556

     08.30 - 09.00     ลงทะเบียน
     09.00 - 10.30     - การทบทวนเบื้องต้น
                               - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                          - หลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ
     10.30 - 10.45     พัก     
     10.45 - 12.00     หลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ
     12.00 - 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
     13.00 - 14.30     การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
     14.30 - 14.45     พัก
     14.45 - 16.00     การนำกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานไปดําเนินการเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

 วันที่22 พฤศจิกายน 2556

      08.30 - 09.00      ลงทะเบียน
      09.00 - 10.30      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      10.30 - 10.45      พัก
      10.45 - 12.00      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      12.00 - 13.00      พักรับประทานอาหารกลางวัน
      13.00 - 14.30      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      14.30 - 14.45      พัก
      14-45 -16.00       เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ

 วันที่23 พฤศจิกายน 2556

         08.30 - 09.00     ลงทะเบียน         
         09.00 - 10.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         10.30 - 10.45     พัก
         10.45 - 12.00     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         12.00 - 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00 - 14.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         14.30 - 14.45     พัก
         14.45 - 15.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         15.30 – 16.00     มอบวุฒิบัตร
 

 วิทยากร      นายโสภณ พงษ์โสภณ


 

สถานที่จัดงาน       ณ ห้องอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

 

ค่าลงทะเบียน

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: นายโสภณ พงษ์โสภณ, อบรม พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รู้เกี่ยวกับ หลักการและเหตุผลของการล้างพิษตับสาเหตุการเกิดและอาการของโรคตับในศาสตร์การแพทย์แผนจีน
Innovative Learning Digital Storytelling vs Role Play โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การเคหะแห่งชาติและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมฟังแนวทางการสร้างความร่...
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการอบรม AutoCAD รุ่นที่ 0007 วันที่ 27-30 เมษายน 2559
การออกแบบอาคาร เป็นงานทางโยธาและสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียด ซับซ้อนต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการ ให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม เดิมการออกแบบอาคาร...
ทำอย่างไร จึงจะ จัด ฮวงจุ้ย ให้ได้ผล ฮวงจุ้ยดี + ดวงดี = รุ่งโรจน์ ฮวงจุ้ยดี + ดวงตก = ค้ำพยุง ฮวงจุ้ยไม่ดี + ดวงไม่ดี = ม้วยมรณา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการประชาสัมพันธ์ ประสานความเข้าใจ สรรค์สร้างการรับรู้ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะส...
กฎหมายใหม่บังคับใช้แล้ววันนี้ ช่างไฟต้องมีใบ License จับ ปรับสูงสุด 50,000 บาท รีบติวสอบด่วน!!ติวเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1