สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัยสําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1249 ครั้ง
อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัยสําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อบรมฟรี พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัย

สําหรับผู้นําแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

        คุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม (สปก. ละ 2 ท่าน)ไม่มีตำแหน่งในสหภาพแรงงาน (หมายถึง บริษัทที่อยู่ในความดูแลของสหภาพแรงงาน แต่ไม่มีตำแหน่งทำงานในสหภาพแรงงาน)ผู้นำแรงงาน เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างที่อยู่ในคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัย ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย ฯตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยฯ 

 

วันที่จัดงาน วันที่21- 23 พฤศจิกายน 2556


กำหนดการ

 

        วันที่21 พฤศจิกายน 2556

     08.30 - 09.00     ลงทะเบียน
     09.00 - 10.30     - การทบทวนเบื้องต้น
                               - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                          - หลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ
     10.30 - 10.45     พัก     
     10.45 - 12.00     หลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ
     12.00 - 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
     13.00 - 14.30     การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
     14.30 - 14.45     พัก
     14.45 - 16.00     การนำกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานไปดําเนินการเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

 วันที่22 พฤศจิกายน 2556

      08.30 - 09.00      ลงทะเบียน
      09.00 - 10.30      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      10.30 - 10.45      พัก
      10.45 - 12.00      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      12.00 - 13.00      พักรับประทานอาหารกลางวัน
      13.00 - 14.30      เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ
      14.30 - 14.45      พัก
      14-45 -16.00       เครื่องมือในการค้นหาอันตรายระดับต่างๆ

 วันที่23 พฤศจิกายน 2556

         08.30 - 09.00     ลงทะเบียน         
         09.00 - 10.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         10.30 - 10.45     พัก
         10.45 - 12.00     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         12.00 - 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00 - 14.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         14.30 - 14.45     พัก
         14.45 - 15.30     Workshop เครื่องมือ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
         15.30 – 16.00     มอบวุฒิบัตร
 

 วิทยากร      นายโสภณ พงษ์โสภณ


 

สถานที่จัดงาน       ณ ห้องอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

 

ค่าลงทะเบียน

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: นายโสภณ พงษ์โสภณ, อบรม พัฒนาด้านความปลอดภัยและอนามัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ถ้าคุณอยากจัดการงานแม่บ้านสามารถได้อย่างมืออาชีพ มาเรียนรู้ได้ในหลักสูตร "การจัดการงานแม่บ้าน(ระดับปฏิบัติการ)"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งและการใช้งาน IPV6 (ไอพี รุ่นที่ 6) บน Cisco Router ขั้นกลาง” รุ่นที่ 3
ศิลปะของการให้บริการอย่างมืออาชีพ
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer aided Engineering, CAE) หลักสูตร : B1. ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื...
มาจุดประกายความคิด ค้นหาไอเดียโดดเด่น ธุรกิจไหนน่าทำ เพื่อต่อยอด Startup !!
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "มาสร้างเครื่องขยายเสียงกัน (DIY your audio amplifier)" วันที่ 12 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ในปัจจุบันองค์กรแต่ละองค์กรมีการแข่งขั้นกันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ ตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และอีกหลายๆ ด้านเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า จึงทำให้แต่ละอง...
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ถึงเทคนิคการทำสัญญาจ้างสัญญาเลิกจ้างแรงงาน การออกหนังสือเตือนเมื่อลูกจ้างกระทำผิด อีกทั้งยังรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของลูกจ้าง สัญญาสวัสดิการต่างๆที่ชอบด้...