มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์การบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนคนดู 452 ครั้ง
กลยุทธ์การบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Meeting Management)

 

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน

บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ  บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

10 กุมภาพันธ์ 2560

 09.00 - 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

     “การประชุม” นับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แต่ละองค์กรจำเป็นต้องใช้ ได้แก่ การระดมสมอง  ร่วมแก้ไขปัญหา รายงานความคืบหน้าของงาน ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เป็นต้น แต่ทำไมเรากลับพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มักไม่ให้ความร่วมมือในการประชุม แม้แต่การแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในที่ประชุม จึงทำให้การประชุมแต่ละครั้งกลายเป็นการประชุมที่สูญเปล่าเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ ด้วยสาเหตุเราจึงพอสรุปได้ว่าปัญหา การประชุมแต่ละครั้งขาดการวางแผน และติดตามผลการประชุมที่ดี ตลอดจนขาดเทคนิคในการดำเนินและบริหารงานประชุมที่น่าสนใจ

     หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานประชุม” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารงานประชุม ฝึกเทคนิคการฟัง สรุป และจับประเด็น เพื่อร่างวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการบริหารงานประชุมอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.  ความหมายและความสำคัญของการประชุม

2.  หลักในการพัฒนา “การประชุม” ให้เกิดประสิทธิภาพ

     (ทำอย่างไรให้การประชุมในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิผลเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ไป)

3.  สุดยอด..เทคนิคแพรวพราว ของการประชุมแบบต่างๆ

4.  ทำอย่างไรไม่ให้เบื่อ!!! การเข้าร่วมประชุม

5.  ค้นพบ..ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ

6.  การเตรียมการจัดการประชุม ขั้นตอนการปฏิบัติแบบ Step by Step!!

7.  บทบาท/หน้าที่ ของกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น

   • การนำการประชุม

   • การนำเสนอแนวคิด

   • การอภิปราย การหาข้อมูลและมติของที่ประชุม

8.  การควบคุมการประชุม การป้องกันและแก้ไขข้อขัดข้องในระหว่างการประชุม

     (พบสารพันปัญหาในการจัดการประชุม พร้อมเทคนิคและวิธีจัดการที่ได้ผล)

9.  การติดตามผลการประชุม

10.          แบบทดสอบ

11.          เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

          (พร้อม ตัวอย่างการบันทึกรายงานการประชุมในหลากหลายรูปแบบ)

• ฝึกทักษะการฟังและจับประเด็น

• รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

• ตัวอย่างภาษาเขียนที่ควรใช้ และไม่ควรใช้

    12.กิจกรรม: แบ่งกลุ่ม ฝึกเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ

    13. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, ทักษะเฉพาะทาง, กลยุทธ์การบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, การเตรียมการจัดการประชุม, ความคิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความจำเป็น และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายใ...
Blue Ocean Strategy เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแผงอยู่ของกลุ่มลูก...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraini...
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานต...
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณ์...
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญในการทำงาน หนึ่งคือทักษะด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจคน สองทักษะในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจได้อย่างมีศิลปะ
หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าองค์ประกอบของการจัด ฮวงจุ้ย แล้วรวยนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน
หลักสูตรนี้จะช่วยท่านปรับปรุงทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากรอย่างม...