มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่)

อบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
จำนวนคนดู 337 ครั้ง
หลักสูตรอบรม FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่)

หลักสูตรอบรม FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่)

 

                                                      

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

 

16 พฤษภาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                                                                                                                                                   

หลักการและเหตุผล
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้าหรือผู้จัดการมือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานหรือผู้จัดการโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้าหรือผู้จัดการที่มือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความ
    สามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. เรียนรู้บทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 • ต่อองค์กร
 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ต่อเพื่อนร่วมงาน
 • การบริหารคน
 • การบริหารงาน
 • ทำอย่างไรให้หัวหน้า..ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน้ามือใหม่
 • ทำไมต้องเข้าใจลูกน้อง
 • เรียนรู้ Style ลูกน้อง
 • วิธีการเข้าถึง...เข้าใจลูกน้องต้องทำอย่างไร
 • สิ่งที่หัวหน้าควรเข้าใจลูกน้องมีกี่ประการ
 • จิตวิทยาการผูกใจลูกน้อง
 • ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
 • ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน
 • ตัวอย่างและขั้นตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ
 1. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 1. ความสามารถสำคัญในบริหารงานในฐานะหัวหน้า (Competency)
 2. การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร้อม
 1. ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับหัวหน้ามือใหม่ (พร้อมแนวทางแก้ปัญหา)
 2. เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและการผูกมิตร
 1. เทคนิคการวางแผนงาน
 2. เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน
 3. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
 4. การจูงใจและการชมเชย
 1. หลักการและวิธีการประเมินผลงานที่ดี
 1. การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
 1. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด


ดูหลักสูตรเพิ่มเติม www.เทรนนิ่งเบย์.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, บริหารงาน, การสั่งาน, มอบหมายงาน, การสอนงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัด...
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรคุณภาพ ที่เปิดสอนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย! Hong Kong Polytechnic University และวิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตร “นวัตกรรม และการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ” Innovations & Le...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะการวางแผนกำลังคน สรรหาและคัดเลือก ซึ่งประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก รวม...
ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ต่างเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทั้งในด้านของ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฯลฯ และนับวันทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความ...
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
ปรับกลยุทธ์ กระตุ้นและเพิ่มยอดขายด้วยเทคนิคการ Marketing 4.0 ควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับตลาดภายใน
การเรียนรู้ เพื่อจะบริหารจัดการกลุ่มคน GENERATION-Y-Z จึงมีความจำเป็น สำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานต่างยุคสมัย BABY BOOMERS, GEN X เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม การแสด...