มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่)

อบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
จำนวนคนดู 249 ครั้ง
หลักสูตรอบรม FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่)

หลักสูตรอบรม FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่)

 

                                                      

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

 

16 พฤษภาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                                                                                                                                                   

หลักการและเหตุผล
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้าหรือผู้จัดการมือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานหรือผู้จัดการโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้าหรือผู้จัดการที่มือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความ
    สามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. เรียนรู้บทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 • ต่อองค์กร
 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ต่อเพื่อนร่วมงาน
 • การบริหารคน
 • การบริหารงาน
 • ทำอย่างไรให้หัวหน้า..ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน้ามือใหม่
 • ทำไมต้องเข้าใจลูกน้อง
 • เรียนรู้ Style ลูกน้อง
 • วิธีการเข้าถึง...เข้าใจลูกน้องต้องทำอย่างไร
 • สิ่งที่หัวหน้าควรเข้าใจลูกน้องมีกี่ประการ
 • จิตวิทยาการผูกใจลูกน้อง
 • ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
 • ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน
 • ตัวอย่างและขั้นตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ
 1. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 1. ความสามารถสำคัญในบริหารงานในฐานะหัวหน้า (Competency)
 2. การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร้อม
 1. ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับหัวหน้ามือใหม่ (พร้อมแนวทางแก้ปัญหา)
 2. เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและการผูกมิตร
 1. เทคนิคการวางแผนงาน
 2. เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน
 3. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
 4. การจูงใจและการชมเชย
 1. หลักการและวิธีการประเมินผลงานที่ดี
 1. การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
 1. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด


ดูหลักสูตรเพิ่มเติม www.เทรนนิ่งเบย์.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, บริหารงาน, การสั่งาน, มอบหมายงาน, การสอนงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ีกฎหมายแรงงานใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างไว้หลายประการ เรียนรู้ภาคปฏิบัติจริ กับ หลักสูตร up to date กฎหมายแรงงานใหม่
การสร้าง(Brand)ให้ติด(Brand) คือ การสร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ได้เห็น สัมผัส ทัศนะคติ ที่จะเกิดขึ้นต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ จนเกิดความชอบหรือไม่ชอบตามมา
ปัจจุบันงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อเตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรต้องมีการรู้จัก เข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคคล ให้ครบทั้งวงจรตั้งแ...
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์ของลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน เข้าใจถึงกลยุทธ์การบริหาร Customer Experience รวมทั้งการสื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการด้วย...
หลักสูตรนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการทางด้าน Competency – Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรองที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100
“การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)” หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในก...
เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่าเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
สำรวจผู้บริหารในองค์กรที่ถูกจัดลำดับใน Fortune Top 500