มีค่าใช้จ่าย

การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน (20 กันยายน 2562) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 00 543
จำนวนคนดู 550 ครั้ง
การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน (20 กันยายน 2562) อ.นนทพัฒน์

       การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

     ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจที่ของแต่ละองค์กรจำเป็นต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัท ให้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อนำส่งสินค้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และในการขนส่งแต่ละเที่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง ราคาน้ามัน การบริหารจัดการ และด้านอื่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้  ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้นหากไม่สามารถบริหารจัดการให้ถูกวิธีจะเป็นภาระหรือปัญหาให้กับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกาหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หนักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านรู้วิธีในการบริหารจัดการงานขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดต้นทุนในด้านการบริหารจัดการ

 วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน 
 • ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งสินค้า
 • ทราบถึงหลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง
 • ทราบถึงหลักการในการจัดทาคู่มือในการปฎิบัติงานประจำรถให้กับพนักงานขับรถ  
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกาหนดเวลา
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ทีราคาต่ำและการบริหารจัดการ
 • ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน
 • การจัดทารายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประภท และแนวทางในการ  จัดทำใบคุม เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพ
 • ทราบถึงแนวทางในการคิดคานวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุนและจัดทำตารางค่าใช้จ่ายเพื่อใช้คิดค่าขนส่ง
 • แนวทางในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละคัน
 • ทราบถึงการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI
 • หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มรรยาทในให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ  
 • ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง

   หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • ความสาคัญในการขนส่งสินค้า กระบวนการและขั้นตอน
 • ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งสินค้าทั้งก่อนและหลัง
 • การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงานรวมถึงการส่งสินค้าพร้อม วางบิล รับเช็ค เก็บเงินสด
 • แนวการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัลูกค้าที่นำส่งรวมถึงระบบ ISO
 • แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด
 • การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน
 • แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน
  • รถกรณีปกติ
  • รถกรณีกระทันหัน
  • รถกรณีพิเศษ
 • แนวทางรูปแบบในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง    ของเอกสาร
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 • วิธีและแนวทางในการคัดเลือกหา Outsource และการบริหารการจัดการ และการจำทำสัญญา
 • การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน
 • แนวทางในจัดทำใบประเมินในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยว  และการจัดทารายงานค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละประเภทเพื่อทราบต้นทุนรวมถึงประเมินOutsource
 • แนวทางหลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และการจัดทำตารางค่าใช้จ่ายขนส่งของแต่ละอำเภอ/จังหวัด
 • หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มรรยาทในให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ  
 • การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่างและหลักการคิด เพือเข้าระบบ ISO
 • ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหา

 คุณสมบัติผู้อบรม และวิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 • สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลขนส่ง หรือผู้ที่กำลังได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลขนส่ง ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน นักศักษาด้านโลจิสติกส์ที่กำลังสำเร็จการศึกษา หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการทราบแนวทางในการปฏิบัติงานขนส่งเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการทำงานขนส่ง โดยสามารถนำพร้อมตัวอย่าง และข้อมูลที่สามารถนำไปประยุคใช้ได้จริง   
 • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ

  

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

   กำหนดการ :    วันพฤหัสดีที่ 20  กันยายน 2562

                      

  

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน  1 ท่าน

ราคารวม + vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 คนขึ้นไป ท่านละ  2,800

2,800 + 196 = 2,996

 หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่

www.gtalkthai.com

โทร.089-7990890

mail: nonthapat1968@gmail.com

line:cock2511

บริษัท จีทอล์ค 

 

 ** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักการและเหตุผล เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ป...
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้...
ระบบ “โลจิสติกส์” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมแล...
อบรมโลจิสติกส์เชิงปฎิบัติ พร้อมดูงาน จัดหางาน มีให้เลือกทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และเสาร์อาทิตย์
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจ...
เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION