มีค่าใช้จ่าย

การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 27 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 125 ครั้ง
การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 - 16.00 น.  เริ่มการเรียนรู้

 ü  แนวคิดและหลักการทำงานด้วยจิตสำนึกคุณภาพ 

     §  หลักการ Value Chain และ SIPOC อย่างง่าย

     §  หลักการและแนวทางการควบคุมคุณภาพ               

ü  ข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Quality Defect)     

ü  ความสูญเปล่า 7+2 ประการจากการทำงาน (7+2 Waste)  

ü  แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA 

     §  ที่มาและความหมายของ PDCA

     §  แนวคิดและหลักการของ PDCA               

     §  การสนับสนุนกระบวนการทำงาน PDCA ของคนทำงาน  

ü  เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม PDCA 

     §  การเพิ่มผลผลิตด้วย 5Gen, 5W2H, 5M&1E, Why-why analysis และ 7QC Tools     

     §  การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม QCC ด้วยกระบวนการ  PDCA

ü  การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหา    อย่างมีประสิทธิภาพ 

ü  การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน   จากระบบคุณภาพตามแนวคิด PDCA 

ü  กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้ PDCA ในการบริหารงาน 

ü  สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ


+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ 
 
 
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
 
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการ , หัวหน้างาน, พนักงาน  โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานไลน์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :  อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์ 
วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมจำนวนมาก
 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: PDCA, หลักสูตรpdca

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร “รวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร” รุ่นที่ 0001 วันที่ 9 กันยายน 2559
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
เรียนรู้การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธี
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้ทราบถึงขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ และกำหนดกุญแจความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และนำพาธ...
เจ้าของโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม หัวหน้าแผนกขายและทีมขาย หัวหน้าแผนกไมซ์ละทีมไมซ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
หลักสูตรการบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนการจัดซื้อ จึงจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าของกิจการและเจ้าของโรงงานเรียนรู้และเข้าใจการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเกี่ยวข้องกับการวาง...
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 24 เม.ย 2562 ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค4.0″ที่เปี่ยมด้วยทักษะ และ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value ...
ในโลกการทำงานยุคธุรกิจ 4.0 ทักษะความสามารถใหม่ ๆ ของพนักงานรับได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ แม้แต่งานประจำเช่นงาน ADMIN
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลา มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต...