มีค่าใช้จ่าย 2563

งานอบรมและสัมมนาเป็นการปูทางสู่เส้นทางการพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีหลากหลายบริษัทจัดอบรมที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่จะคอยให้ความรู้ท่านในทุกด้าน ซึ่งเราก็ได้รวบรวมงานอบรมคุณภาพเหล่านั้นไว้ให้คุณเลือกแล้ว
เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และหารจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
เข้าดู 986 ครั้ง
เพื่อให้ความรู้ทางด้านพลังงาน ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
เข้าดู 917 ครั้ง
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทำอย่างเป็นระบบ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
เข้าดู 1120 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการนําเสนอการขายอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
เข้าดู 1234 ครั้ง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กําลังใจซึ่งกันแ...
เข้าดู 1264 ครั้ง
พัฒนาความรู้ด้านสินค้า และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้เกิดความ ประทับใจในบริการ ทําให้ยอดขายเพิ่ม มากขึ้น
เข้าดู 912 ครั้ง
สู้ได้ ไล่ทันด้วยชั้นเชิงการตลาด การลดต้นทุนเพิ่มกำไร การทำ Real Estate
เข้าดู 1028 ครั้ง
The Boss ควรเพิ่มพูลวิสัยทัศน์ในการทำความเข้าใจแล
เข้าดู 1781 ครั้ง
เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการทำงานของเขาที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบได้อย่างไร
เข้าดู 1030 ครั้ง
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพราะผู้นำ หรือหัวหน้างาน ที่เป็นผู้บริหารทุกระดับขององค์กร ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการนำชั้นเลิ...
เข้าดู 1241 ครั้ง
เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำคือต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม
เข้าดู 1186 ครั้ง
เพื่อให้เข้าใจหลักการการตัดสินใจและการแก้ปัญหาคน เข้าใจหลักการทำงานเป็นทีม การสร้างและการรักษษทีมงาน
เข้าดู 1278 ครั้ง
เพือเรียนรู้และมีวิธีการนำเสนอการขาย รวมถึงรู้วิธีในการบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมั่นใจ
เข้าดู 897 ครั้ง
เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถมีสมรรถนะในการทำงานตามที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการ
เข้าดู 1927 ครั้ง