อบรม มิถุนายน 2563

การดำเนินธุรกิจ หัวใจหลักที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมี การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)กลย...
เข้าดู 19 ครั้ง
ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เยี่ยมธุรกิจและให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ (On the job training)
เข้าดู 11 ครั้ง
พื้นที่ไม่เกิน 150 ตรม. 2,500 บาท - พื้นที่ 151 ตรม. ขึ้นไปคิดเพิ่ม ตรม. ละ 10 บาท
เข้าดู 8 ครั้ง
พื้นที่ไม่เกิน 150 ตรม. 2,500 บาท - พื้นที่ 151 ตรม. ขึ้นไปคิดเพิ่ม ตรม. ละ 10 บาท
เข้าดู 9 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ใช้สำหรับการกำหนด และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง  ช่วยในการปรับปรุง...
เข้าดู 14 ครั้ง
ในองค์กรที่เป็นธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มีแนวทางในการบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นับได้ว่ามีจุดเน้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าเร...
เข้าดู 22 ครั้ง
หากอยากเรียนรู้ละฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด..... หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในกา...
เข้าดู 15 ครั้ง
หลักการ Agile เป็นเรื่องที่ทุกคนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญ เพราะนี่จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณอยู่รอดในธุรกิจ
เข้าดู 12 ครั้ง
หลักการและเหตุผล ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุท...
เข้าดู 14 ครั้ง
บสพ. เป็นหลักสูตร เกี่ยวกับผู้สนใจธุรกิจทางการแพทย์ และสนใจดูแลสุขภาพ ผู้อบรมส่วนใหญ่เป็นคุณหมอและ เจ้าของธุรกิจทางการแพทย์ รวมถึงผู้มีความสนใจในธุ...
เข้าดู 21 ครั้ง
การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงการวางบิล และ รับเช็ค...
เข้าดู 1144 ครั้ง
การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว แม่นยำ และประหยัดต้นทุน เพื่อให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภ...
เข้าดู 213 ครั้ง
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน
เข้าดู 919 ครั้ง
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคร...
เข้าดู 975 ครั้ง
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต...
เข้าดู 968 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในสังคมไทยสมัยโบราณ การใช้เครื่องหอมได้สอดแทรกอยู่ในประเพณีต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินชีวิต เช่น ประเพณีการโกนผมไฟ พิธีสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ตลอดถึงการรดน้ำศพ เครื่อ...
ขอเชิญเค้าอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 0011 วันที่ 7-9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.t...
เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกี่ยวกับการลงทุนและการเพิ่มพูนผลกำไรในการบริหารงาน และเป็นผู้นำทางตลาด
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกองค์กรย่อมต้องเกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร ด้านเวลา ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มักจะมีข้ออ้างเสมอ และจากปัญหาเล็กๆ เหล่านี้จะนำไปสู่ ความผิดพลาด ในก...
“ไคเซ็น” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรต่างๆ นำไปประยุกต์ในองค์กรเพื่อการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและรวมทั้งกระบวนการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน...
เพื่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การประกอบธุรกิจ