มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (Winning with Risk Management)

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 645 ครั้ง
หลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (Winning with Risk Management)

 

หลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (Winning with Risk Management)

 

ความไม่แน่นอนในธุรกิจเปรียบเหมือนดาบสอง คม ซึ่งที่อาจกระทบในเชิงบวก (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ดังนั้นองค์กรควรรู้เท่าทันความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่ต้องการ โดย “การบริหารความเสี่ยง” จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งแต่ละองค์กรมีวิธีการจัดการแตกต่างกัน เพราะข้อจำกัด (Constraint) ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่แตกต่างกันด้วย 

 

วัตถุประสงค์

 

 1. ทำความเข้าใจภาพรวมของหลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
 2. รู้จักเทคนิคการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
 3. เรียนรู้แนวทางการบริหารความไม่แน่นอนหรือภาวะวิกฤตต่างๆ
 4. เข้าใจและสามารถทำแผนการบริหารความเสี่ยงในแผนกลยุทธ์หรืองบประมาณขององค์กรได้
 5. สามารถพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลอย่างเป็นหลักการพร้อมกับการปรับปรุวแนวทางการบริหารสู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน 

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ( เวลา 09:00 - 16:00 น. )  

 • บทบาท หน้าที่และความจำเป็น ของการใช้การบริการความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ (Risk- Based Performance Management)
 • หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise of Risk Management)
 • วิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยและการสูญเสียโอกาสของความเสี่ยง ( Problem -Risk/Risk Factors & Loss- Opportunity)
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลำดับ
 • การกำหนดคงวามเสี่ยง
 • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • ระบุเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญ
 • ปัจจัยเสี่ยง ( Key Risks)
 • กลยุทธ์ 4 T ในการบริหารความเสี่ยง (Terminate- Transfer - Treat -Take)
 • การกำหนดตัวชี้วัด ตัวเตือนภัยและปรับแผนการบริหารความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
 • การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการใช้เทคนิคในการวางแผนระยะสั้น - ยาว
 • เรียนรู้ Case ความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจ 

 

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ) 

 

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

 

ราคา ไม่ระบุ

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

อีเมล์: publicsbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-559-2146-7

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์, บริหารความเสี่ยง, ประเสริฐ อัครประถ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ ความท้าทาย และการบริหารเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง HR แบบใหม่และทิศทางในก...
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ ลีน เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำสุด คุณภาพสูงสุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการ ส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด (Driving business transformation to LEAN...
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพและบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่อ...
มาตรฐาน ISO สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก บริษัทหรือองค์กรใดได้รับ ISO แสดงถึงสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เ...
ช่วยเสริมสร้างความรู้และศักยภาพความเป็นผู้นำที่รู้ทั้งทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
หลักสูตรนี้จะช่วยท่านปรับปรุงทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากรอย่างม...
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping