มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (30 ก.ย 2562) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนคนดู 36 ครั้ง
การพัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (30 ก.ย 2562) อ.นนทพัฒน์

การพัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้า

ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปีจะมีพนักงานที่เข้าใหม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง    หรือมีการสัปเปลี่ยนโอนย้ายงานที่ทำในตำแหน่งใหม่ภายในหน่วยงาน ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีโครงสร้างการทำงานงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือผู้ทีทำงานทุกคนจะต้องทำงานตามนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ทุกคนจึงจำเป็นต้องรู้และเข้าใจหลักการทำงานในเบื้องต้น เช่น การอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การทำงานให้มีความสุขและยังยืนและยาวนาน การลำดับความสำคัญของงาน การบริหารเวลา การปฏิบัติตามกฏระเบียนการปฏิบัติตามระบบ ISO รวมถึงการควบคุมอามรณ์ ( EQ ) การรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของตัวเอง( JD ) สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่  มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่เข้ามาทำใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งจะทำให้กาทำงานประสบความสำเร็จไม่เกิดปัญหา

 เหมาะสำหรับ : พนักงานใหม่ที่พึ่งเริ่มปฏิบัติงานทุกคน หรือพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่แล้ว ที่ท่านเห็นว่าควรต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือพนักงานเก่าที่ท่านเห็นว่าสมควรเลื่อนตำแหน่งและต้องการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของการทำงาน หรือหน่วยงานอื่นภายในองค์กรต้องการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานตัวเอง

  วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมนา

 • ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสำคัญของงานที่ทำ
 • ทราบถึงหลักและวิธีการอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะทราบถึงความสำคัญของนโยบายขององค์กร
 • ทราบหลักสำคัญในการบริหารเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร์
 • ทราบความสำคัญของระบบ ISO และแนวทางในการปฏิบัติตามระบบ ISO
 • ทราบถึงการควบคุมอารณ์(EQ) ในการปฏิบัติงาน
 • ทราบถึงความสำคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบ (JD) และงานที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • การติดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ การส่งมอบงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้งานจากความผิดพลาด
 • แนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ               
 • ปัญหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของงานที่ทำในความรับผิดชอบ
 2. เรียนรู้กระบวนการ และขั้นตอนทั้งหมดในหน่วยงาน และความสำคัญของแต่ละหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 3. ความคัญของกฏระเบียบขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ
 4. หลักการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวเอง
 5. ความสำคัญของนโยบายขององค์กร วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 6. หลักในการพัฒนาตนเองให้เป็นคน ระเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์ และรักองค์กร
 7. หลักการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
 8. แนวทางในการปฏิบัติงานตามระบบ ISO เพื่อให้เห็นความสำคัญของระบบ ISO และการปฏิบัติตาม
 9. การควบคุมอารณ์ (EQ) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 10. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีงานด่วนหรือเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 11. ความสำคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติ ตาม(JD)
 12. เทคนิคในการปฏิบัติงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 13. แนวทางในการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ และการสร้งวินัยให้กับตัวเอง
 14. การดูแลงานในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 15. การเข้าใจถึงวัฒนะธรรมองค์กร และแนวทางในการปฏิบัติ
 16. แนวทางในการทำงานเพื่อให้มีความสุข
 17. ความคิดที่เป็นพิษในการทำงาน
 18. ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และคู่มือในการดำเนินชีวิตเพื่อการทำงาน
 19. การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องในการใช้งาน
 20. ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

 วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน     

ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

 สอนโดย : อาจารย์นนทพัฒ์  โพธี

              วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ


   กำหนดการ :          วันจันทร์ที่  30  กันยายน  2562

 

   เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

 

รายการค่าลงทะเบียน  1 ท่าน

ราคารวม + vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป

2,500 + 175 = 2,675

สมัคร 2 คนขึ้นไป ท่านละ  2,000

2,000 + 140 = 2,140

สมัครอบรมครั้งแรกจะได้ราคาสมาชิกครั้งต่อไปทันที ต่อ 1 ท่าน

2,200 + 154 = 2,354

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึก

                 อบรม

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

www.gtalkthai.com

 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาพนักงานคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสร้างทีมงานนั้น จะต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี ไม่เน้นความเป็นทีม เส้นทางแห่งความ...
คนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นกับคนรัก กับครอบครัว กับเจ้านาย กับเพื่อนร่วมงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กับตัวคุณเอง"
เมื่อภายในมีกำลังแล้ว พลังแห่งภายนอกต้องเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตนเองอีกด้วย โดยวัคซีนที่ทางเราได้ใช้คือ 1. วัคซีนเสริมพลังความคิด 2.วัคซีนเสริมพลังความมั่นใจ
คุณเริ่มฝึกโยคะเมื่ออายุเท่าไหร่ คุณจะสามารถหยุดอายุไว้ได้เท่านั้น
The New You Image Consultant พบกับคอร์สที่สร้างความประทับในให้แก่ผู้เข้าอบรมมาแล้วทุกรุ่น
เพื่อเป็นแกนขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ พนักงาน สวนใหญ่จะมีลักษณะตื่นตัวและมีไฟแรงในการสรรสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับธุรกิจ
ทำ ก ร า ฟิ ก ไ ม่ เ ป็ น เสียโอกาสมาแล้วเท่าไร ? รู้มั้ย คนที่รวยเป็น 100 ล้าน ในเวลาอันสั้น มีอะไรที่เหมือนกัน
"ซี่กง" ให้เป็นการแพทย์ทางเลือก ผู้รักสุขภาพทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามวิชา
สำหรับการพูดแบบมีศิลปะ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง