มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (30 ก.ย 2562) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนคนดู 36 ครั้ง
การพัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (30 ก.ย 2562) อ.นนทพัฒน์

การพัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้า

ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปีจะมีพนักงานที่เข้าใหม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง    หรือมีการสัปเปลี่ยนโอนย้ายงานที่ทำในตำแหน่งใหม่ภายในหน่วยงาน ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีโครงสร้างการทำงานงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือผู้ทีทำงานทุกคนจะต้องทำงานตามนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ทุกคนจึงจำเป็นต้องรู้และเข้าใจหลักการทำงานในเบื้องต้น เช่น การอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การทำงานให้มีความสุขและยังยืนและยาวนาน การลำดับความสำคัญของงาน การบริหารเวลา การปฏิบัติตามกฏระเบียนการปฏิบัติตามระบบ ISO รวมถึงการควบคุมอามรณ์ ( EQ ) การรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของตัวเอง( JD ) สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่  มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่เข้ามาทำใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งจะทำให้กาทำงานประสบความสำเร็จไม่เกิดปัญหา

 เหมาะสำหรับ : พนักงานใหม่ที่พึ่งเริ่มปฏิบัติงานทุกคน หรือพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่แล้ว ที่ท่านเห็นว่าควรต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือพนักงานเก่าที่ท่านเห็นว่าสมควรเลื่อนตำแหน่งและต้องการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของการทำงาน หรือหน่วยงานอื่นภายในองค์กรต้องการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานตัวเอง

  วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมนา

 • ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสำคัญของงานที่ทำ
 • ทราบถึงหลักและวิธีการอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะทราบถึงความสำคัญของนโยบายขององค์กร
 • ทราบหลักสำคัญในการบริหารเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร์
 • ทราบความสำคัญของระบบ ISO และแนวทางในการปฏิบัติตามระบบ ISO
 • ทราบถึงการควบคุมอารณ์(EQ) ในการปฏิบัติงาน
 • ทราบถึงความสำคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบ (JD) และงานที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • การติดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ การส่งมอบงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้งานจากความผิดพลาด
 • แนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ               
 • ปัญหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของงานที่ทำในความรับผิดชอบ
 2. เรียนรู้กระบวนการ และขั้นตอนทั้งหมดในหน่วยงาน และความสำคัญของแต่ละหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 3. ความคัญของกฏระเบียบขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ
 4. หลักการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวเอง
 5. ความสำคัญของนโยบายขององค์กร วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 6. หลักในการพัฒนาตนเองให้เป็นคน ระเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์ และรักองค์กร
 7. หลักการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
 8. แนวทางในการปฏิบัติงานตามระบบ ISO เพื่อให้เห็นความสำคัญของระบบ ISO และการปฏิบัติตาม
 9. การควบคุมอารณ์ (EQ) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 10. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีงานด่วนหรือเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 11. ความสำคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติ ตาม(JD)
 12. เทคนิคในการปฏิบัติงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 13. แนวทางในการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ และการสร้งวินัยให้กับตัวเอง
 14. การดูแลงานในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 15. การเข้าใจถึงวัฒนะธรรมองค์กร และแนวทางในการปฏิบัติ
 16. แนวทางในการทำงานเพื่อให้มีความสุข
 17. ความคิดที่เป็นพิษในการทำงาน
 18. ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และคู่มือในการดำเนินชีวิตเพื่อการทำงาน
 19. การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องในการใช้งาน
 20. ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

 วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน     

ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

 สอนโดย : อาจารย์นนทพัฒ์  โพธี

              วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ


   กำหนดการ :          วันจันทร์ที่  30  กันยายน  2562

 

   เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

 

รายการค่าลงทะเบียน  1 ท่าน

ราคารวม + vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป

2,500 + 175 = 2,675

สมัคร 2 คนขึ้นไป ท่านละ  2,000

2,000 + 140 = 2,140

สมัครอบรมครั้งแรกจะได้ราคาสมาชิกครั้งต่อไปทันที ต่อ 1 ท่าน

2,200 + 154 = 2,354

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึก

                 อบรม

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

www.gtalkthai.com

 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาพนักงานคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทำอย่างไรให้เพิ่มมูลค่าแก่สินค้า การบริการและองค์กร โดยไม่ต้องเพิ่มทุน? สินค้าเหมือนกัน ทำอย่างไรให้ลูกค้าเลือกเรา ซื้อซ้ำ และบอกต่อ? ค้นหาคำตอบได้ใน Service Excellence & Cr...
ศึกษาการอบรมพื้นฐานในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนาเปลี่ยนภาวะกดดันหรือวิกฤตให้เป็น โอกาสทําให้สิ่งดีๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้แรงกดดันให้เป็นพลังผลักดันให้งานสําเร็จ
"ซี่กง" ให้เป็นการแพทย์ทางเลือก ผู้รักสุขภาพทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามวิชา
การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โ...
เพื่อเติมเต็ม..พลังบริสุทธฺ์ให้กับชีวิต,ฝึก 10 ทักษะการเป็นโค้ช,ค้นหาความปรารถนาอันแรงกล้าฯลฯ
การสร้างความประทับใจ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย คณะผู้บริหาร การทำงานอย่างถูกต้อง • เรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ในก...
เพื่อการวิเคราะห์และปรับรูปแบบการตัดสินใจส่วนบุคคลและส่วนรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.
มาเปลี่นนลุคใหม่ ค้นหาสไตล์คุณสู่ความเป็นมืออาชีพ upgrad ตัวคุณให้พร้อมกับโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน โดย อ.เอ๋จบด้านภาพลักษณ์โดยตรงจาก 3 สถาบัน ด้วยคะแนนสูงที่สุด (New York, LONDON แล...