มีค่าใช้จ่าย

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)

อบรมวันที่ 08 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล  (Skill Matrix Setting & Implementation)
ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนนั้น ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix  นำมาใช้สำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเลือกคนทำงานในหน้าที่งานต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานรู้ว่าพนักงานที่ได้รับการประเมินทักษะมาแล้วสามารถมอบหมายหรือกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้เพียงใด  และยังนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาพนักงานในทางหนึ่งด้วย  อย่างไรก็ตาม การจัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix นี้ก็มีปัญหาหลายประการเช่น การระบุตัวชี้วัดทักษะที่กำหนดไว้ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะทักษะที่เป็น Soft Skills หรือทักษะด้านการคิดและการทำงานกับบุคคล (หรือที่เรียกว่า Human Skills) เนื่องจากเป็นลักษณะของทักษะที่มีความซับซ้อนมากกว่าทักษะตามตัวงานหรือ Hard Skills ที่สามารถวัดหรือประเมินได้ง่าย นอกจากนี้ ยังปรากฏความผิดพลาดของหลายองค์กรในการกำหนดวิธีการประเมินทักษะ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ 
  
 
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

+ ทักษะหรือ Skill คืออะไร  และSkill มีกี่แบบ
+ ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes
+ ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร
+ บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix 
+ ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และชื่อเรียกอื่นของ Skill Matrix
+ ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix
      - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                              - การปฐมนิเทศพนักงาน (Orientation)
      - การระบุความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) - การพัฒนาบุคลากรเช่นการสอนงานแบบ OJT
      - การบริหารสายอาชีพ (Career Management) หรือการปรับเลื่อนตำแหน่ง  เป็นต้น
+ แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง
      - ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)  
      - วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)
      - กำหนดทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง  
      - ให้ความหมายของทักษะและกำหนดระดับของทักษะหรือ Skill Level     
      - กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators) สำหรับการประเมิน
      - จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix
+ ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อทักษะ Skill ตามหน้าที่งานตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
+ เราจะประเมินทักษะหรือ Skill ได้อย่างไร  
+ ข้อมูลสำหรับการประเมินทักษะและเทคนิคการประเมินทักษะที่นิยมใช้
+ วิธีใช้คะแนนประเมินทักษะแบบเข้าใจง่ายพร้อมแนวทางการประเมิน
+ ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินทักษะตามตัวอย่าง  
+ สิ่งที่ต้องกำหนดเพื่อให้จัดทำ Skill Matrix ได้ผลดี
+ การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจนเช่น    
     - นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills   - อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง
     - กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน               - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน
     - การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น  
+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป 
 
+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ 
 
 
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
 
กลุ่มเป้าหมาย :
- เจ้าของธุรกิจขนาด SME    
- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR
- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น
- วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป
 
วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการ
และอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ
 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: ตารางทักษะการทำงาน, ทักษะการทำงาน, หลักสูตรตารางทักษะการทำงาน, หลักสูตรskillsmatrix, skillsmatrix, หลักสูตรด้านhr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ...
หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน
ผลที่คาดหวังจะได้รับจากการอบรม ผู้ประกอบการเข้าใจหน้าที่ของเอกสารและพิธีการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการส่งมอบสินค้า ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตล...
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ใช้สำหรับการกำหนด และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง  ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒน...
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
สำหรับ ท่านเจ้าของกิจการ ที่สนใจการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทุกท่าน
ฟรี!! อบรมการตลาดออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ MICE ด้านการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า
สัมมนาเคล็ดลับมนุษย์เงินหลายร้อยล้านที่คุ้มค่าที่สุด จองด่วน รับจำนวนจำกัด 10 ที่นั่งเท่านั้น!!
OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน OKRs คืออะไร ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results) การเตรียม OKRs และเชื่...