มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)

อบรมวันที่ 07 สิงหาคม 2561
จำนวนคนดู 33 ครั้ง
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)

รายละเอียดหลักสูตร

สามารถประเมินความเสี่ยง และผลกระทบตามแนวทางของมาตรฐาน ISO9001:2015

ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับกฎหมาย การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan

เลือกและลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล

ได้รับความน่าเชื่อถือจากการตรวจประเมิน

 

หัวข้อสัมมนา

1. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล

2. แนวคิดเรื่องความเสี่ยง

3. การประเมินบริบทขององค์กรและความเสี่ยง (Workshop)

4. การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเสี่ยง (Workshop)

5. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

6. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับกระบวนการด้วย Turtle Diagram

7. การระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

8. แนวทางสำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

9. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ (Workshop)

10. ความแตกต่างระหว่าง Detection กับ Prevention

11. การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขและป้องกัน

12. การกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน

13. ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ให้คำเสนอแนะโดยวิทยากร

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 07 สิงหาคม 2561

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

วิทยากร

อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

รายละเอียดของหลักสูตร    https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9514&Itemid=145&lang=th

(ลิ้งหน้ารายละเอียดหลักสูตร )

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9514&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการ, ความเสี่ยง, ISO, มาตรฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เ...
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ/R&D/ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
มาตรฐาน ISO สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก บริษัทหรือองค์กรใดได้รับ ISO แสดงถึงสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เ...
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานข...
การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน และควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามประเภทของ...
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของกา...
เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบ...
10 เทคนิคสร้างธุรกิจให้มีเงินล้าน