มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)

อบรมวันที่ 07 สิงหาคม 2561
จำนวนคนดู 53 ครั้ง
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)

รายละเอียดหลักสูตร

สามารถประเมินความเสี่ยง และผลกระทบตามแนวทางของมาตรฐาน ISO9001:2015

ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับกฎหมาย การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan

เลือกและลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล

ได้รับความน่าเชื่อถือจากการตรวจประเมิน

 

หัวข้อสัมมนา

1. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล

2. แนวคิดเรื่องความเสี่ยง

3. การประเมินบริบทขององค์กรและความเสี่ยง (Workshop)

4. การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเสี่ยง (Workshop)

5. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

6. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับกระบวนการด้วย Turtle Diagram

7. การระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

8. แนวทางสำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

9. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ (Workshop)

10. ความแตกต่างระหว่าง Detection กับ Prevention

11. การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขและป้องกัน

12. การกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน

13. ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ให้คำเสนอแนะโดยวิทยากร

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 07 สิงหาคม 2561

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

วิทยากร

อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

รายละเอียดของหลักสูตร    https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9514&Itemid=145&lang=th

(ลิ้งหน้ารายละเอียดหลักสูตร )

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9514&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการ, ความเสี่ยง, ISO, มาตรฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพและบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ
หลักสูตรที่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศยอมรับ ด้วยระยะเวลาและการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ ทั้งด้าน Quaility Cost Delivery นี่คือสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน และควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามประเภทของ...
เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของร...
วิธีการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดรายได้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์กร สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม และสร้างภาคภูมิใจในองค์กร
สำหรับองค์กรต่าง ๆ การคิดเชิงระบบให้ประโยชน์มหาศาล ช่วยให้สามารถคาดการณ์ถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของเราโดยไม่ได้ตั้งใจ และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุดเพื่อการมุ่งเน้นพลังงานและทรัพยากร...
อัพเดทกฎหมายธุรกิจใหม่ล่าสุด‼ สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เพื่อการบริหารและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ..ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...