มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)

อบรมวันที่ 07 สิงหาคม 2561
จำนวนคนดู 130 ครั้ง
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)

รายละเอียดหลักสูตร

สามารถประเมินความเสี่ยง และผลกระทบตามแนวทางของมาตรฐาน ISO9001:2015

ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับกฎหมาย การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan

เลือกและลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล

ได้รับความน่าเชื่อถือจากการตรวจประเมิน

 

หัวข้อสัมมนา

1. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล

2. แนวคิดเรื่องความเสี่ยง

3. การประเมินบริบทขององค์กรและความเสี่ยง (Workshop)

4. การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเสี่ยง (Workshop)

5. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

6. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับกระบวนการด้วย Turtle Diagram

7. การระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

8. แนวทางสำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

9. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ (Workshop)

10. ความแตกต่างระหว่าง Detection กับ Prevention

11. การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขและป้องกัน

12. การกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน

13. ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ให้คำเสนอแนะโดยวิทยากร

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 07 สิงหาคม 2561

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

วิทยากร

อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

รายละเอียดของหลักสูตร    https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9514&Itemid=145&lang=th

(ลิ้งหน้ารายละเอียดหลักสูตร )

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9514&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการ, ความเสี่ยง, ISO, มาตรฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้แนวคิดของ KPI รวมถึงหลักการและขั้นตอนในการสร้าง KPI อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน และสามารถนำ KPI ไปประยุกต์ใช้กับการกำกับแผนงานและการทำงา...
1. แนวการพัฒนารายการสรุปผู้บริหารในยุคปัจจุบัน เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจข้อมูลบริหารระดับสูง และความเข้าใจในแนวคิด Dashboard 2. ความสามารถของ Microsoft Excel – Power BI เพื่อ...
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนของการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับโลก
เรียนรู้ Insight ข้อมูลคนแต่ละ Generation เข้าใจวิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดยนำหลักจิตวิทยาการบริหารและสร้างแรงจูงใจ Gen Y & Z มาใช้เพื่อดึงศักยภาพมาใช...
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันด้วยการเพิ่มมูลค่าทางการค้า,ลดต้นทุน ,มีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นต้น
ท่านจะได้เห็นภาพรวมและหลักการในการสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ ทราบแนวทางการตั้ง Criteria เพื่อประเมินซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม มีวิธีการประเมินที่เป็นรูปธรรมแล...