มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)

อบรมวันที่ 07 สิงหาคม 2561
จำนวนคนดู 83 ครั้ง
การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 : Risk Management for QMS (หลักสูตรใหม่ 2561)

รายละเอียดหลักสูตร

สามารถประเมินความเสี่ยง และผลกระทบตามแนวทางของมาตรฐาน ISO9001:2015

ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับกฎหมาย การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan

เลือกและลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล

ได้รับความน่าเชื่อถือจากการตรวจประเมิน

 

หัวข้อสัมมนา

1. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล

2. แนวคิดเรื่องความเสี่ยง

3. การประเมินบริบทขององค์กรและความเสี่ยง (Workshop)

4. การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเสี่ยง (Workshop)

5. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

6. การระบุและการประเมินความเสี่ยงระดับกระบวนการด้วย Turtle Diagram

7. การระบุและการประเมินความเสี่ยงด้านความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

8. แนวทางสำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

9. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ (Workshop)

10. ความแตกต่างระหว่าง Detection กับ Prevention

11. การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขและป้องกัน

12. การกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน

13. ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ให้คำเสนอแนะโดยวิทยากร

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 07 สิงหาคม 2561

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

วิทยากร

อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

รายละเอียดของหลักสูตร    https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9514&Itemid=145&lang=th

(ลิ้งหน้ารายละเอียดหลักสูตร )

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9514&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการ, ความเสี่ยง, ISO, มาตรฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โลกดิจิตอลเป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักการตลาดยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตลาดบนโลกดิจิตอลเพื่อความสามารถทางการแข่งขันและความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
เตรียมความพร้อมการบริหารโรงแรมให้เหนือคู่แข่ง ด้วยการวางแผน การวางกลยุทธ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประสบการณ์จากโรงแรมชั้นนำ ที่จะพาท่านก้าวสู่การเป้นผู้บริหารระดับสูงต่อไป
การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รวม 5 วัน 30 ชม. ที่ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ พร้อมได้เขียนแผนธุรกิจเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
หลักการและเหตุผล องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาในการสัมภาษณ์งานแบบนี้ไหม 1. จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน 2. ตัดสินใจผิดพลาดไม่จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน...
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (LINE MANAGER) แต่เป็นบุคคลสำคัญในการนำเครื่องมือหรือระบบงาน HRต่างๆ ไปใช้จริง ไม่สามารถนำเครื่องมือหรือระบบ HR ต่างๆ ไปใช้ในห...
เพื่อการพัฒนาภาวะการนำที่แท้ที่มีอยู่แต่เดิมตามธรรมชาติของคุณให้ปรากฏ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการสื่อสารอันมีประสิทธิภาพ และการสร้างความร่วมมือในสภาวะอันหลากหลาย
ถ้าท่านเชื่อว่า การตั้งเป้าหมายหรือฝันใหญ่ ... อุปสรรคจะเล็ก ถ้ากำหนดเป้าหมายเล็ก... อุปสรรคจะใหญ่เสมอ สัมมนาที่จะทำให้ท่านพบกับกุญแจสำคัญ 3 ดอกที่จะช่วยไขประตูของ SME เพื่อกำหน...
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจยุคใหม่ รวมศาสตร์การบริหารธุรกิจในด้านการตลาด การเงิน ภาษี กฎหมายธุรกิจ การบริหารคน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทิศทางการลงทุน เหมาะสำหรับ ผู้จัดก...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING